Miljørådgiver på Sjælland

Jordmodtager

★★★★★

5 ud af 5 stjerner

Kontakt os

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

Eksperter i jord

Jordmodtager

Hvis du i forbindelse med et projekt mangler eller har overskudsjord, kan man gå på jordbørsen og beskrive jordbalancen (over/underskuds situationen). Hos KBJ Miljø er vi jordmodtager og kan også skaffe dig overskudsjord til dit projekt.

Ren jord defineres som jord, der har et forureningsniveau, der ligger lavere end gældende jordkvalitetskriterier. Jorden må ikke indeholde bygningsaffald, husholdningsaffald eller andet affald. Definitionsmæssigt kan ren jord have et (mindre) indhold af forurenende stoffer, men indholdet er så lavt, at det ikke udgør nogen miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

Ved syn og lugt adskiller jorden sig ikke fra almindelig jord. Der kan i princippet være tale om renset jord.

Klasse 0 jord kan anvendes frit, herunder udlægges på landbrugsområder og natur og skovområder. Udlægning af jord i det åbne land kan i nogle tilfælde kræve en landzonetilladelse.

Jord tilhørende klasse1 kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgivningen. Man skal dog være opmærksom på de særlige regler for tilførsel af jord til råstofgrave.

Jord tilhørende klasse 2 defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i for eksempel bygge- og anlægsarbejder.

Man skal være opmærksom på, at genanvendelse kræver tilladelse / godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven (§19 eller §33), med mindre jorden kan håndteres efter Genanvendelsesbekendtgørelsen.

Forurenet jord til rensning eller deponering.

Jord tilhørende klasse 3 defineres som forurenet jord.

Jorden skal oftest til rensning og/eller deponering jf. principperne nævnt i afsnit 4.2, medmindre jorden kan håndteres efter Genanvendelsesbekendtgørelsen.

Kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende deponering.

Jord tilhørende klasse 4 defineres som kraftigt forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning jf. principperne nævnt i afsnit 4.2, med mindre jorden kan håndteres efter Genanvendelsesbekendtgørelsen.

Vi er hos KBJ Miljø specialiseret i jordhåndtering af alle jordtyper, uagtet klassificering.