Affaldshåndtering

Affaldshåndtering  bliver mere og mere udbredt, og der kommer hele tiden et større fokus på området.

Hvert år frembringes der tæt ved 2 milliarder tons affald i medlemsstaterne, herunder farligt affald, og dette tal stiger stadig.

At deponere affaldet er ikke nogen bæredygtig løsning, og som følge af de udledninger og stærkt forurenende reststoffer, bortskaffelse resulterer i, er dette heller ikke nogen tilfredsstillede løsning.

Den bedste løsning består derfor i at forhindre, at affaldet opstår, og, hvis det ikke er muligt, at genanvende det i produktcyklussen ved at genvinde de enkelte bestanddele, når dette kan lade sig gøre på et forsvarligt økologisk og økonomisk grundlag.

Hvis jorden kan genanvendes efter bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder, kan dette ske uden tilladelse, medmindre kommunen eller amtet har gjort indsigelse inden 4 uger efter anmeldelsen.

Senest 4 uger før genanvendelse af jord efter genanvendelsesbekendtgørelsen, skal brugeren indgive skriftlig anmeldelse til det amt, hvori genanvendelsesprojektet agtes udført.

Nogle spørgsmål?

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

    Lyst til at kigge forbi?

    Du er velkommen til at komme ned til os og få en samtale omkring vores arbejdsmetoder eller for miljørådgivning.

    Kontaktinfo

    Samarbejdspartnere

    KBJ Miljø samarbejder med boringssløjfning.dk når der skal udføres sløjfning af brønde.