Lovgivning & Vejledning

Forurenet jord (denne vejlednings klasse 2, 3 og 4, jf. bilag A) er som udgangspunkt affald og derfor omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Efter affaldsbekendtgørelsen er det kommunerne, der skal anvise håndteringen af den forurenede jord. Den ansvarlige for håndtering af den forurenede jord har tilsvarende pligt til at rette sig efter anvisningen. Forurenet jord, der føres væk fra behandlingsanlæg, skal anvises af anlæggets beliggenhedskommune.

Ifølge jordforureningsloven gælder der tillige en anmeldepligt for opgravning og flytning af forurenet jord og jord fra kortlagte arealer og offentlige vejarealer. Anmeldelsen skal sendes til kommunen før jorden flyttes væk fra ejendommen eller arealet. De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 675 af 27. juni 2000 om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal.

Hvis jorden kan genanvendes efter bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder, kan dette ske uden tilladelse, medmindre kommunen eller amtet har gjort indsigelse inden 4 uger efter anmeldelsen. Senest 4 uger før genanvendelse af jord efter genanvendelsesbekendtgørelsen, skal brugeren indgive skriftlig anmeldelse til den region, hvori genanvendelsesprojektet agtes udført.

Links til love og bekendtgørelser:

Jordflytningsbekendtgørelse:
http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=113936

Fakta om jordflytning:
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/E87CD8A6-160C-42C2-9C3B-BD3FB461FB83/0/faktaark_print1.pdf

Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland: http://www.regionsjaelland.dk/Miljo/jordforurening/Publikationer/
Documents/jordvejledning-sjaelland-juli-2001-med-rettelser.pdf

Er din grund forurenet?:
http://kort.arealinfo.dk/(1. hak i jordforurening i menu til venstre. 2. tast adresse i søgefeltet i menu for oven.)

Hvis du vil vide mere. Genvej til miljøstyrelsen:
http://mst.dk/affald-jord/jordforurening/
 
 
jordanalyser