§8 - AnsøgningVi hjælper med hele processen af jeres §8-ansøgning og tilladelse

Byggeri og gravearbejde på kortlagt grund

Du skal have en §8-tilladelse til at udføre bygge- og anlægsarbejde på de fleste kortlagte grunde.
Vi hjælper med ansøgning til paragraf 8 tilladelser til mange forskellige typer projekter og opgaver. 

§8 ansøgning

 

 

Hvornår skal du søge tilladelse?

Hvis der er en bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller et sommerhus på grunden, skal du altid søge om tilladelse til at lave bygge- og anlægsarbejde. Hvis grunden ligger i et område med drikkevandsenteresser eller i nærheden af recipient, skal du også søge om tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, selvom der kun er erhverv.

Hvis anvendelsen af arealet skal ændres fra erhverv til bolig, skal du altid søge om tilladelse.

De fleste kortlagte grunde og områder med offentlig indsats kræver en §8-tilladelse.

Er du i tvivl, om du behøver at søge tilladelse, er du velkommen til at kontakte din kommune.

Vi kan også hjælpe dig med at føre dialogen ml. dig som bygherre og kommunen eller regionen.

Nogen spørgsmål?

Få professionel hjælp til jeres §8-ansøgning – kontakt os i dag

  Herunder kan du se, hvad §8-ansøgningen skal indeholde:

  Stamdata
  • Oplysninger om grundejer, bygherre og miljørådgiver (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer og e-mail)
  • Lokalitetens adresse, matrikelnummer og ejerlav.
  • Nuværende anvendelse: Bolig, erhverv, børneinstitution, skole, park/plads eller offentlig legeplads
  • Fyldestgørende miljøhistorisk redegørelse af tidligere erhvervsaktiviteter og/eller opfyld/losseplads på matriklen – herunder angivelse af tidsperioder, håndtering af kemikalier, potentielle kilder og/eller beskrivelse af opfyldningen. Terræn, geologi, grundvand og overfladevand
  • Beskrivelse af geologiske og hydrogeologiske forhold på og omkring lokaliteten, herunder angivelse af grundvandsinteresser og indvindingsopland. Pejledata og strømningsretning skal fremgå.
  • Beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdet (udformning af terrændæk/gulvopbygning, rørføringer, kælder mm.)
  • Bygges der oven på forurenet jord?
  • Hvad sker der med nedgravede tanke og installationer?
  • Beskrivelse af grave- eller anlægsarbejde, hvilken dybde graves der til? Hvor graves der?
  • Ejendommens befæstelsesforhold efter afslutning af projektet skal beskrives og vises på en situationsplan
  • Vedlæg tegninger og situationsplan over de kommende bygninger.
  • Beskrivelse af bygninger, hvor anvendelsen ændres (beliggenhed i forhold til forurening, byggeår, trappeopgang, kælder, nuværende og fremtidig rørføring, udformning af terrændæk/gulvopbygning. Beskrivelse af gulvets stand.
  • Har der været håndteret/anvendt forurenende stoffer i den eks. bygning (renseri, olietanke, trikar, kemikalier mm)?
  • Forureningsstatus på grunden: ”V1”, ”V2”, ”V1 og V2”, delvist kortlagt eller områdeklassificeret
  • Efterlades der restforurening efter bygge-/anlægsarbejdet er afsluttet?
  • Beskrivelse af eksisterende/efterladt forurening, hvilke medier er der konstateret forurening i og er forureningen afgrænset horisontalt og vertikalt? Minimum to medier (jord/grundvand/poreluft) skal være undersøgt.
  • Undersøg og beskriv spredningsveje såsom kloakker, elevatorskakte, faldstammer, riste i terrændæk mm.
  • Er alle potentielle forureningskilder undersøgt? – og er der analyseret for alle relevante forureningskomponenter?
  • Er der risiko for kontakt med forurenet jord på ejendommen?
  • Er der risiko for afdampning af forurening til ude- og indeklima på ejendommen? (evt. JAGG-beregning)
  • Er der risiko for øget forurening af grundvandsressourcen? (evt. JAGG-beregning)
  • Er der risiko for øget forurening af overfladevand?
  • Hvilke tiltag skal der udføres på baggrund af forureningssituationen?
  • Beskriv omfanget af evt. afværgetiltag
  • Beskriv etablering af evt. byggetekniske foranstaltninger for indeklimasikring (ventilation, membran mv.)
  • Giv forslag til analyser til dokumentation for, at forureningen er fjernet.
  • Skal der foretages monitorering efter afslutning af projektet? Vedlæg et forslag til plan for monitering.
  • På situationsplanen indtegnes placering af tidligere, nuværende og evt. kommende bygninger inkl. rørføring, potentielle forureningskilder, herunder tanke, smøregrav mm. Af situationsplanen skal forureningsudbredelse, koncentrationsniveauer, undersøgelsespunkter (tidligere og nye), grundvandsstrømning ligeledes fremgå. Der skal være nord-pil, målestok og matr.nr., adresse og dato på situationsplanen. Situationsplanerne kan opdeles til separate planer, men der skal være en samlet.
  • Boreprofiler
  • Feltdataskemaer (poreluftsprøvetagning, indeklimamålinger og prøvetagning af vand herunder pejledata mm.)
  • Analyserapporter
  • Beregninger for risikovurdering (JAGG – nyeste version)
  • Evt. tidligere forureningsundersøgelser

  Forenklet proces ifm.
  §8-ansøgning inkl. tidsforbrug

  Dialog og forventningsafstemning med grundejer ca. 3-5 timer

  Dialog med kommune/regionen ca. 3-5 timer

  Indhentning og gennemgang af sagsakter ca. 200-1.000 A4-ark, ca. 10-20 timer

  Udkast til ansøgning til kommunen, ca. 25 A4-ark, ca. 20 timer

  Miljøundersøgelser, ca. 3-10 timer

  Evt. afgrænsning af forurening, afhængig af individuelle forhold

  Endelig ansøgning inkl. dokumentation og bilag, ca. 30-40 A4-ark, ca. 10 timer

  Opfølgning/gennemgang med grundejer, ca. 2-5 timer

  §8-tilladelse

  Tilladelsen kaldes en §8-tilladelse, da bestemmelsen står i Jordforureningslovens §8. Ansøgningen udformes på baggrund af en række informationer om projektet. Det er derfor vigtigt, at du besvarer vores spørgsmål med konkrete oplysninger. Herefter sendes ansøgningen til kommunen og regionen. Der kan gå 4-8 uger, før du får svar på din ansøgning. Når evt. spørgsmål fra kommunen og regionen er besvaret fyldestgørende, kan der udstedes en §8-tilladelse.

  Når du har modtaget en §8-tilladelse, kan du være sikker på, at den mulige eller konstaterede forurening ikke udgør en risiko for mennesker, der opholder sig indendørs eller udendørs på arealet.

  Undersøgelse af forurening og indsendelse af jordhånderingsplan

  Når du skal grave på en kortlagt ejendom, er det nødvendigt at undersøge forureningsforholdene, inden du graver. Undersøgelsen skal danne grundlaget for en jordhåndteringsplan, som kommunen skal godkende, inden du kan foretage bortkørsel af jord fra grunden. Vi hjælper også med at udforme en jordhåndteringsplan. Kommunen skal godkende jordhåndteringsplanen, hvilket kan gå op til 4 uger.

  Evt. genanvendelse af jorden

  Ønsker du at genanvende overskudsjord, kan kommunen kræve en §19-tilladelse, før du kan genanvende jorden – uanset om grunden er kortlagt som forurenet eller ej, og også selvom jorden blot skal anvendes et andet sted på samme matrikel.

  Anmeldelse af jordflytning

  Når kommunen har godkendt jordhåndteringsplanen samt de betingelser, denne måtte indeholde kan vi anmelde jordflytningen for dig med informationer om kørsel til et godkendt modtageanlæg.

  En anmeldelse på www.jordweb.dk, www.flytjord.dk eller KL-skema, skal altid anmeldes til godkendt anlæg eller projekter, der kan godkendes i forbindelse med byggerier, hvor der måtte opstå behov, for at få jord tilført.

  Lyst til at kigge forbi?

  Du er velkommen til at komme ned til os og få en samtale omkring vores arbejdsmetoder eller for miljørådgivning.

  Kontaktinfo

  Samarbejdspartnere

  KBJ Miljø samarbejder med boringssløjfning.dk når der skal udføres sløjfning af brønde.

  Indhent et tilbud