Vingeforsøg

Forsøgenes udførelse:

Ved fast jord benyttes vinge A og ved blød vinge B. Vingen trykkes eller bankes ned i jorden og der foretages normalt målinger for hver 20 cm´s dybde. Målingerne fortages ved at dreje håndtaget støt og meget langsomt, idet man samtidig holder øje med fjedervægtens viser. Kraften vil under drejningen vokse til et maximun og derefter aftage.

Maximumaflæsningen noteres. Drejningen bør foretages så langsomt, at det tager mindst 1 min. pr. omdrejning. Derefter drejes boret 4 hele omgange, således at jorden omkring vingen omrøres, hvorefter forsøget gentages nøjagtigt som før. Det må under de 4 omdrejninger undgås at vingeboret skruer sig ned i intakt jord. Ved det første forsøg findes jordens forskydningsstyrke i omtrent uforstyrret tilstand (Cv) og ved det andet i omrørt tilstand (Cvr).

Bestemmelse af jordens forskydningsstyrke

Jordens forskydningsstyrke Cv (i t/m2) bestemmes ved at dividere maximumsaflæsningen P (i kg) på fjedervægten med følgende omsætningstabel. Omsætningstallet varierer lidt med aflæsningens størrelse, men til praktisk brug er de anførte middelværdier tilstrækkeligt nøjagtige.

Almindeligvis benyttes vinge A ved forsøgene. Viser det sig at jordens forskydningsstyrke gennemgående ligger under 12 t/m2, skiftes til vinge B, der giver nøjagtigere målinger i blød jord.

For kohæsive jordarter (ler, dynd og lign.) kan de målte forskydningsstyrker b.la. benyttes til bestemmelse af jordens bæreevne (bundbelastning) ved direkte fundering ved hjælp af følgende udtryk:

Langstrakte fundamenter: P brud = 5,2 x Cv (t/m2)

Kvadratiske fundamenter: P brud = 6,5 x Cv (t/m2)

Forbehold

Ved anvendelse af resultaterne af vingeforsøg må man udtrykkeligt gøre sig følgende forhold klart:

Det vil være en forudsætning for direkte anvendelse af vingeforsøgenes resultater at vide, i hvilke jordarter forsøgene er udført. Såfremt de er udført i sand (silt eller grus) eller meget sandede jordarter, kan resultaterne ikke anvendes direkte, men blot give et indtryk af lejringstætheden. I disse tilfælde må dimensioneringen af et fundament ske på de for friktionsjord gældende regler.
Ved forsøg i ler (specielt moræneler) må man være opmærksom på, at store forskydnigsstyrker muligvis kan hidhøre fra, at vingebladene har hængt sig fast i sten. Resultaterne af sådanne forsøg bør der naturligvis ses helt væk fra
Vingeforsøgene kan ikke stå alene når man skal vurdere evt. risiko for fremtidige sætninger, men resultaterne kan indgå i den samlede beregning.

Omsætningstabel for håndvinger
Håndvinge A (lille)
N= 0,685 m2 kg/t

kg-aflæs. Cv (t/m2) Cv (kN/m2)
1 1,5 15
2 2,9 29
3 4,3 43
4 5,8 58
5 7,2 72
6 8,6 86
7 10,0 100
8 11,3 113
9 12,7 127
10 14,1 141
11 15,4 154
12 16,7 167
13 18,1 181
14 19,4 194
15 20,7 207
16 22,0 220
17 23,2 232
18 24,5 245
19 25,8 258
20 27,0 270
21 28,5 285
22 28,5 285
23 30,7 307
24 31,9 319
25 33,1 331
Håndvinge B (stor)

N= 2,10 m2 kg/t

kg-aflæs. Cv (t/m2) Cv (kN/m2)
1 0,5 5
2 0,9 9
3 1,4 14
4 1,9 19
5 2,3 23
6 2,8 28
7 3,2 32
8 3,7 37
9 4,1 41
10 4,6 46
11 5,0 50
12 5,4 54
13 5,9 59
14 6,3 63
15 6,7 67
16 7,1 71
17 7,5 75
18 8,0 80
19 8,4 84
20 8,8 88
21 9,2 92
22 9,6 96
23 10,0 100
24 10,3 103
25 10,7 107