Jordkategori & anlæg

Jordklasser Beskrivelse af jordklasser Deponerings muligheder Modtageranlæg
Kl. 0 Jorden må ikke indeholde bygningsaffald, husholdningsaffald eller andet affald. Jorden kan have et (mindre) indhold af forurenende stoffer, men indholdet er så lavt, at det ikke udgør nogen miljø- eller sundhedsmæssig risiko. under vandspejl
Kl. 0 > < Kl. 1 terrænregulering med jord i det åbne land kan i nogle tilfælde kræve en landzonetilladelse.
Kl. 1 Jorden kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgiv- ningen. Der kan være særlige regler for tilførsel af jord til råstofgrave. volde
Kl. 2

Jorden defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i for eksempel bygge- og anlægsarbejder. Kræver tilladelse efter miljøbeskyttelses-loven (§19 eller §33), med mindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen

kyst nære depoter/

kerne af volde

Kl. 3 Forurenet jord til rensning eller deponering. Jorden defineres som forurenet jord og skal til rensning og/eller deponering, medmindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen. kyst nære depoter/

kerne af volde

Kl. 4

Kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende deponering

Jorden defineres som kraftigt forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning.

rensning